Regulamin sklepu internetowego

§1 Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. SPRZEDAWCA – firma Teiko Labs Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Radosna 20A 51-361 Wilczyce, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000872874, o kapitale zakładowym 50.000zł, NIP 8961599410, REGON 387670752.
 3. SKLEP INTERNETOWY – portal internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem http://www.TeikoLabs.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
 4. UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 6. KUPUJĄCY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
 7. KONTO – podstrona Sklepu internetowego chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.
 8. UŻYTKOWNIK – Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Sklepie internetowym.
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.TeikoLabs.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy http://www.TeikoLabs.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 5. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji Zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 7. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 8. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający umieści na stronie głównej Sklepu internetowego informację o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta.

§3 Składanie zamówienia

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym http://www.TeikoLabs.pl są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę Sklepu internetowego / telefonicznie / drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i (lub) prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuję się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. Co jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja przez Kupującego Regulaminu oraz Polityki prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.
 7. Kupujący w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub Faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych osobowych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania – w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy. Kupującego ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem do osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zależny jest od sposobu płatności za Zamówienie. W przypadku płatności przelewem na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuję po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy.
 12. W przypadku płatności “za pobraniem (płatność przy odbiorze)”, oraz w przypadku ekspresowych płatności elektronicznych (w tym płatność kartą), rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuję w przeciągu maksymalnie trzech dni roboczych.
 13. Sprzedawca odmawia realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
 1. Kupujący podał dane niekompletne, uniemożliwiając realizację Zamówienia.
 2. towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ma możliwości zrealizować Zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru).
 1. W przypadkach wymienionych w ust. 11 Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie (w przeciągu 5 dni roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia, powiadomić o tym Kupującego drogą elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku gdy Kupujący uiścił już zapłatę za Zamówienie, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić pełną kwotę w przeciągu 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

§4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego Zamówienia w wskazanych w formularzu zakupu lokalizacjach.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronie serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. (zwykle 1-2 dni robocze). Sprzedawca zastrzega sobie maksymalny czas realizacji zamówienia do pięciu dni roboczych.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link (Wysyłka i płatności).
 5. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

§5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub Faktura VAT (po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu Zamówienia.)
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu. W przypadku odbioru osobistego istnieje możliwość płatności przy odbiorze Zamówienia.

§6 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@teikolabs.pl) lub posiadając Konto w Sklepie Internetowym w zakładce “TWOJE KONTO” a następnie wypełnić formularz reklamacyjny pojawiający się po kliknięciu w przycisk “Dodaj reklamację”.
 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary w stanie nienaruszonym.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §6, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sprzedawcy wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Teiko Labs Sp. z o.o. ul. Radosna 20A 51-361 Wilczyce. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 9. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sprzedawca niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
 10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/
 12. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§7 Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

 1. Kupujący może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci Kupującemu całość otrzymanej od Kupującego płatności.
 5. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, na adres poczty elektronicznej biuro@teikolabs.pl lub pisemnie na adres Teiko Labs Sp. z o.o. ul. Radosna 20A 51-361 Wilczyce.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to suplementów diety oraz produktów spożywczych.
 7. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 8. Sugeruje się odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Sugeruje się opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Teiko Labs Sp. z o.o.  ul. Radosna 20A 51-361 Wilczyce.
 10. Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których:
 1. przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedawca informowała klienta przy składaniu zamówienia;
 2. przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 3. przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.

§8 Ochrona danych

 1. Sprzedawca gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://www.TeikoLabs.pl jest firma Teiko Labs Sp. z o.o. ul. Radosna 20A 51-361 Wilczyce. Dane osobowe archiwizowane są w biurze firmy mieszczącej się pod adresem: Teiko Labs Sp. z o.o. ul. Radosna 20A 51-361 Wilczyce.
 3. Sprzedawca przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i że pozyskujesz te dane od klientów. Kupujący przekazuję Sprzedawcy dane osobowe dobrowolnie, jednak mając świadomość, iż są one niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe przechowywane są w sposób bezpieczny dla Kupującego przez czas nieokreślony, w celu prowadzenia polityki rabatowej Sklepu Internetowego oraz w celach skarbowych w okresie ustawowym.
 5. Kupujący ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 6. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępnianie tych danych osobom nieuprawnionym. Zobowiązuje się również do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.
 8. Sprzedawca nie może wykorzystywać danych osobowych Kupującego w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO